AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA (ALT), įkurta 1915 ir atnaujinta 1940 metais, informuoja visuomenę apie Lietuvą ir jos žmones, bei atstovauja Amerikos lietuvių organizacinjų interesus.

ALT yra pelno nesiekianti organizacija turinti ilgą aktyvios veiklos istoriją atstovaujant Amerikos lietuvius. Taryba skelbia ir platina informaciją apie Lietuvą ir jos kaiminystę Amerikos lietuvių organizacijoms bei plačiajai visuomenei.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę ALT aktyviai siekė  Lietuvos įstojimo į NATO ir Europos Sąjungą; Amerikos Balso ir Laisvosios Europos/Laisvės Radio programų išsaugojimo; bevizio rėžimo Lietuvos piliečiams keliaujantiems į JAV suteikimo; nenutrūkstančio JAV ir Lietuvos bendradarbiavimo  ekonomikos ir saugumo srityse;  JAV Kongreso Baltijos komiteto plėtojimo, bei užtikrinto Lietuvių organizacinės bendruomenės atstovavimo viešajame gyvenime.

Centrinė ALT įstaiga įsikūrusi Čikagoje, organizacijos skyriai veikia įvairiuose miestuose. ALT įstaiga Čikagoje yra atsakinga už organizacijos skyrių darbo derinimą bei priežiūrą. Ypač reikšmingas viešūjų ryšių skyrius pagrindinę savo veiklą atlieka Washington D.C.

ALT viešūjų ryšių skyrius yra Jungtinio Amerikos Pabaltiečių Nacionalinio Komiteteto (JBANC) dalis. JBANC įkurtas 1961 prisidėti prie nepriklausomybės atgavimo pastangų bei žmogaus teisiu ir demokratijos plėtojimo Baltijos šalyse. JBANC apjungia Amerikos Estų Nacionalinę Taryba, Amerikos Latvių Asociaciją ir Amerikos Lietuvių Tarybą.

Nuo pat Tarybos įkurimo ši jungtinė Amerikos lietuvių organizacija puoselėja demokratijos principus bei taikius tarptautinius santykius, siekia pagrindinių žmogaus teisių. Atgavus Lietuvos nepriklausomybę ALT aktyviai siekia tolimesnio Lietuvos nepriklausomybės užtikrinimo bei skatina energetinio ir ekonominio saugumo užtikrinimą.

Taryba:

Pirminikas

Saulius V. Kuprys

Vicepirmininkai

Stanley Balzekas, Jr.

Petras Buchas

Stasys Dubauskas

Jaronimas Gaižutis

Pranas Jurkus

Algis Kazlauskas

Valentinas Krumplis

Evelina Oželienė

Juozas Polikaitis

Salomėja Daulienė

Jūratė Variakojienė

Jonas Krutulis

Viktoras Motušis

Sr. Joanna Shainauskas.

Washington, D. C.

Atstovai

Kestutis Čižiūnas

Henry Gaidis

Eglė Gintautaitė

Atsotvas Lietuvoje

Dr. Ramūnas Kondratas

Globėjai

Viktoras Motušis

Oskaras Kremeris

Pranas Povilaitis

Iždininkas

Dalius Savickas