Draugas - Lietuviškas dienraštis

Leidėjas: Lithuanian Catholic Press Society
Redaktorė: Dalia Cidzikaite
Adresas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60606
Telefonas: (773)585-9500 Fax: (773)585-8284
Elektroninio pašto adresas: redakcija@draugas.org

Dirva - Lietuviškas savaitraštis

Leidėjas: American Lithuanian Press & Radio Assn. VILTIS, Inc.
Adresas: 19807 Cherokee Ave., Csleveland, OH 44119
Telefonas: (216)531-8150 Fax: (216)531-8428
Elektroninio pašto adresas: Dirva@ix.netcom.com

Tevynė

Leidėjas: Lithuanian Alliance of America
Redaktorius: Edvardas Sulaitis

Vytis

Leidėjas: Knights of Lithuania
Adresas: P.O. Box 32020, Chicago, IL 60632-0020
Telefonas: (773)927-4990