Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Federacija – Chicago IL

Amerikos Lietuvių Socialdemokratų Federacija – Oak Lawn IL

Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga – Oak Lawn IL

Lietuvių Tautinė Sąjunga – Sandara – Montgomery IL

Susivienyjimas Lietuvių Amerikoje – New York NY

Lietuvių Katalikų Susivienyjimo Fondas – Wilkes-Barre PA

Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Moterų Sąjunga – Chicago IL

Lietuvos Vyčiai – Binghamton NY

Lietuvos Atgimimo Sąjūdis – Sawyer MI

Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjunga – Detroit MI

Amerikos Lietuvių Respublikonų Federacija – Clawson MI

Lietuvių Demokratų Lyga – Palm Beach FL

Lietuvių Krikščionių Demokratų Sąjūdis – Putnam CT

Korp! Neo-Lithuania – Park Ridge IL

Šiaurės Amerikos Lietuvių Studentų Sąjunga – Chicago IL

Lietuvių Romos Katalikų Labdarių Sąjunga – Palos Hills, IL

Amerikos Lietuvių Prekybos Rūmai – Willowbrook, IL

Filatelistų Draugija “Lietuva” – Chicago, IL