Adamkus

Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus apsilankë Minaièiø kaime (anksèiau Mënaièiai) esanèioje sodyboje, kurioje 1949 m. vasario 16 d. buvo pasiraðyta Lietuvos laisvës kovos sàjûdþio tarybos Nepriklausomybës deklaracija.